Vaša objednávka bola odoslaná. Keď sa zmení žlté políčko naľavo na zeleno Vaša objednávka bude potvrdená.

ŠJ pri MŠ, Bernoláková 14, Košice - Telefón: 055/6432008


MDD 04.06.2024


SVETOVÝ DEŇ MLIEKA 21.05.2024Milí rodičia


Jedálny lístok zostavujeme týždeň vopred. Podľa neho nakupujeme potrebné suroviny na prípravu daných pokrmov. Potraviny sa nakupujú z peňazí rodičov.

Finančný limit je 2,30 €
Desiata: 0,55 €
Obed: 1,30 €
Olovrant:0,45 €
+ 8€ mesačná réžia

Stravné je zákonný zástupca dieťaťa /rodič/ povinný uhradiť do 5. dňa v danom mesiaci.
Platba sa uskutočňuje bezhotovostným platobným stykom alebo úhradou poštovej poukážky.

Číslo účtu školskej jedálni pri Materskej škole Bernolákova 14, 040 11 Košice
je: SK9056000000000497966010.

Ako variabilný symbol sa udáva číslo stravníka. Do správy pre prijímateľa napíšte meno, priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje. Mesiac píšte prosím do špecifického symbolu.
E-mail ŠJ : sjbernolakova14@gmail.com
Telefén ŠJ : 0907 900 166
Dieťa sa odhlasuje deň vopred, alebo do 8:00 hod.
Za včasnú neodhlásenú – neodobratú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

Preplatky za neodobratú stravu v danom mesiaci sa odpočítavajú v nasledujúcom mesiaci.

Dotačný program pre predškolákov od 01.01.2024


Stravná jednotka od 01.01.2024

Prípravná trieda - doplatok 0,90 € / deň
štátna dotácia = 1,40 € / prípravka / deň
Mesačná réžia : 8€ (platí sa aj keď dieťa navštívi MŠ len jeden deň v mesiaci.

Platba za stravné sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Medzinárodný deň detí


SVETOVÝ DEŇ MLIEKA


Dotačný program- predškoláci


Dňom 01.07 2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon sa dotýka aj zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.
Ako a koho sa dotkne táto zmena?
A) zmena vo výške DB – rodičia detí do 15 rokov ( u nás prípravkári v MŠ) si musia VYBRAŤ, či si uplatnia DB – vyplácaný mesačne od štátu na Váš účet, alebo dotáciu na stravu.
Nemôže byť súbeh oboch tzn nemôžete poberať aj daňový bonus aj dotáciu na stravu v MŠ .
B) požiadať o dotáciu na stravu z titulu HN, resp. ŽM.

Deti 2 – 5 ročné v MŠ môžu poberať stravu len z dôvodu HN alebo ŽM.

Formulár na HN aj ŽM (posúdenie príjmu) si môžete podať na ÚPSVaR na Popradskej 74. Ak budete zaradení ako poberatelia, kópie dokladov treba predložiť vedúcej ŠJ mesiac vopred pred začiatkom poberania dotácie v MŠ.Z titulu účinnosti zmien DB od 1.7.2022, bude teda každý kto u nás bol poberateľom dotácie na stravu VYRADENÝ AUTOMATICKY.Preto je potrebné opätovne, rodičia prípravkárov škol roku 2022/2023, resp alebo poberatelia HN či ŽM, ktorí sa rozhodnú pre nepoberanie DB a budú požadovať dotáciu na stravu v MŠ, podpísať NOVÉ čestné vyhlásenie, platné od 01.07.2022, ktoré nájdete na stiahnutie nižšie.Tlačivo musí byť vypísané riadne, podpísané, nascanované a následne zaslané na email: sjbernolakova14@gmail.com do 04.08.2022 , inak dieťa nebude možné zaradiť do dotačného zoznamu včas.

Zdravá výživa 2021


Zdravá výživa 19.10.2021

Zdravá výživa 2021


Desiata: Anglické chlebíčky, Biela káva

Polievka šošovicová so zemiakmi, Kuracie stehná na spôsob sviečkovej, Cestoviny - kolienka, Jablkovo-mrkvový koláč, Čaj ovocný, Hrušky

Olovrant:Chlieb na olovrant celozrnný, Nátierka drožďová, Čajovníkový čaj bez kofeínu, nesladený, Zeleninová obloha - paradajky

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.