ŠJ pri MŠ, Kežmarská 46, Košice - Telefón: 055/6425450


Oznámenie o zadaní zákazky na zeleninu, zemiaky, ovocie


Oznámenie o zadávaní zákazky
Predmet zákazky:
Nákup potravín pre školskú jedáleň
„Nákup zeleniny, zemiakov, ovocia “

Termín na predloženie ponuky je: do 22.02.2021 do 12:00 hod.
Viac informácií v prílohe
„Oznámenie o zadávaní zákazky“
Spracovala: Lucia Hnízdilová, vedúca ŠJ
Prílohy článku:
VO-3/2021 „Nákup potravín pre školskú jedáleň – „Nákup zeleniny, zemiakov, ovocia“
Príloha : Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom:
Nákup potravín pre školskú jedáleň – zelenina, zemiaky, ovocie si záujemcovia môžu
vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Elektronicky: sjkezmarska46@gmail.com
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:
Školská jedáleň pri Materskej škole, Kežmarská 46, 040 11 Košice
Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do
22.02.2021 do 12:00 hod.

Oznámenie o zadaní zákazky na mäso a mäsové výrobky


Oznámenie o zadávaní zákazky
Predmet zákazky:
Nákup potravín pre školskú jedáleň
„Mäso a mäsové výrobky“

Termín na predloženie ponuky je: do 16.02.2021 do 12:00 hod.
Viac informácií v prílohe
„Oznámenie o zadávaní zákazky“
Spracovala: Lucia Hnízdilová, vedúca ŠJ
Prílohy článku:
VO-2/2021 „Nákup potravín pre školskú jedáleň – „Mäso a mäsové výrobky“
Príloha : Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom:
Nákup potravín pre školskú jedáleň – Mäso a mäsové výrobky si záujemcovia môžu
vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Elektronicky: sjkezmarska@centrum.sk
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:
Školská jedáleň pri Materskej škole, Kežmarská 46, 040 11 Košice
Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do
16.02.2021 do 12:00 hod.

Milí rodičia


Jedálny lístok zostavujeme týždeň vopred. Podľa neho nakupujeme potrebné suroviny na prípravu daných pokrmov. Potraviny sa nakupujú z peňazí rodičov.

Finančný limit je 1,45 €
Desiata: 0,36 €
Obed: 0,85 €
Olovrant:0,24 €


Stravné je zákonný zástupca dieťaťa /rodič/ povinný uhradiť do 5. dňa v danom mesiaci.
Platba sa uskutočňuje bezhotovostným platobným stykom alebo úhradou poštovej poukážky.

Číslo účtu školskej jedálni pri Materskej škole Kežmarská 46, 040 11 Košice
je: SK715600 0000 000442481091.

Ako variabilný symbol sa udáva číslo stravníka. Do správy pre prijímateľa napíšte meno, priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje. Mesiac píšte prosím do špecifického symbolu.
E-mail ŠJ : sjkezmarska@centrum.sk
Telefén ŠJ : 0907 900 166
Dieťa sa odhlasuje deň vopred, alebo do 8:00 hod.
Za včasnú neodhlásenú – neodobratú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

Preplatky za neodobratú stravu v danom mesiaci sa odpočítavajú v nasledujúcom mesiaci.