ŠJ pri GYM, Šrobárova 1, Košice - Telefón: 055/6221952


Dobrý deň - milí stravníci, návštevníci stránky.


Vítame Vás na stránke Školskej jedálne Gymnázium, Šrobárova 1, Košice.
Na tomto mieste Vám budeme poskytovať aktuálne informácie spojené so stravovaním.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prihlásiť na stravu do školskej jedálne sa môžte kedykoľvek.
OBEDY PODÁVAME od 12:00 hod. do 14:40 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naša školská jedáleň má svoju stránku aj na fb
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plná suma na mesiac OKTÓBER 2017 je : 23,80 € + 3,00 € réžia
Mesiac OKTÓBER 2017 má 20 stravných dní.

Prosím, aby stravné za mesiac OKTÓBER 2017 bolo vyplatené do 15.10.2017.
Nezaplatené stravné za predchádzajúce mesiace je pripočítané v šeku za mesiac OKTÓBER 2017.
Prosím vyplatiť ihneď!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OZNAM - DIÉTNE STRAVOVANIE
---------------------------------------
Od 8. januára 2014 sa poskytuje v našej školskej jedálni diétne stravovanie.
Varime diétu : bezgluténovú /bezlepkovú/
Prihlásenie na diétne stravovanie bude na základe zápisného lístka do školskej jedálne a potvrdenia od odborného lekára.
Informácie na telefónnom čísle 055/6221952 u ved. šj.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na základe novely zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní v znení neskorších predpisov a VZN 15/2012 riaditeľ školy písomným rozhodnutím určil výšku príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady školskej jedálni od 01.09.2014 vo výške 3,00 €.
Príspevok bude paušálny – každému stravníkovi bude prirátaný mesačne k šeku.
O výške príspevku budú rodičia informovaní prostredníctvom webového portálu školy, školskej jedálne a zápisného lístka.
Vždy na začiatku školského roka, v rámci výboru RaPGŠ vedenie školy zabezpečí slovné vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov.
Od 25.apríla 2016 platí Zastupiteľstvom KSK schválené : Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/2016.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
História tzv. APPLE DAY - 21. október siaha až do Veľkej Británie, kde sa Deň pôvodných odrôd jabĺk pripomínal v súvislosti s charitou.
U nás sa oslavy Dňa jablka spájajú s Týždňom boja proti rakovine a obezite a so Svetovým dňom výživy.
V našej školskej jedálni sme si Deň jablka pripomenuli 17.10.2016.
Skvelé tety kuchárky pripravili pre Vás obed plný jabĺk a jabĺčka boli súčasťou obeda po celý týždeň.
Vieme, že najväčším zážitkom je však určite čerstvo odtrhnuté jablko, ešte zahriate od slniečka. Pri prvom zahryznutí má človek pocit, akoby z plodov zdravie priam prýštilo.
Príroda je veľká umelkyňa a o všetky svoje bohatstvá sa s nami delí.
Užívajme si tejto štedrosti a využívajme ju v práci, v škole.
Prajeme Vám k dnešnému, ale i k ďalším obedom - Dobrú chuť-.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe §140 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní a Zastupiteľstvom KSK schváleným VZN č. 15/2012 – upravujeme od 1.februára 2016 finančný limit na nákup potravín na 1,19 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SRDEČNE PRIVÍTAME V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI NOVÝCH STRAVNÍKOV.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prihlásiť sa na obedy, je možné kedykoľvek v kancelárií vedúcej ŠJ.
Na obedy sa môže prihlásiť aj stravník, ktorý nebude chodiť na obed každý deň./napr. len pondelky, alebo utorok a piatok/

Tešíme sa aj na Vás.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OZNAMY

V kancelárii vedúcej ŠJ je zošit na vyhlasovanie z obedov -
- je potrebné napísať priezvisko, triedu a dátumy dni na ktoré sa vyhlasujete.
Musí byť dodržaná zásada 24 hodín vopred.
Vyhlasovanie na následujúci deň bude ukončené o 14:30 hod.

Prosím o dodržanie termínu zaplatenia stravného - predchádzame tým nedorozumeniam pri pípaní kontrolky v jedálni pri nezaplatenom stravnom.

Údaje pre platenie stravného prevodným a trvalým príkazom:
číslo účtu : SK62 8180 0000 0070 0021 2806
kód banky : 8180
var.symbol :
príslušný mesiac /napr. 09 /,
koncovka príslušného roku / 17 /
poradové číslo triedy 01-16 /
čiže napr. 091703 pre 1.C. za mesiac september 2017 /

DO POZNÁMKY PROSÍM UVIESŤ PRIEZVISKO A TRIEDU DIEŤAŤA - pre identifikáciu platby
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OZNAMY
- prosím rodičov našich stravníkov, aby platili internet bankingom len sumu uvedenú na šeku!!!!!!!!!!! a do poznámky zapísali meno a triedu dieťaťa
- hromadné školské akcie - odhlásenie z obedov na základe zoznamu stravníkov 24 hod. vopred - zodpovedný - organizátor akcie.
/ zoznam prinesie organizátorom poverený zástupca triedy do kancelárie vedúcej školskej jedálne/
Ďakujem

- od 1.10.2010 je v školskej jedálni zabezpečená evidencia výdaja obedov žiakom elektronickou formou.
Prosím žiakov, aby si prišli nové elektronické identifikačné karty pred odberom obeda označiť do kancelárie ved. šj - ďakujem

ÚHRADA ZA STRAVU : platná od 01.02.2017

Cena celého obedu 2,38 €
Žiaci platia : 1,19 € / finančný limit na potraviny / + 3,00€ / paušálny poplatok /
Zamestnanci : 0,77 €
SF : 0,30 €
RŠ : 0,12 €
Réžia : 1,19 €

Stravné je možné uhradiť:
- trvalým príkazom
- internet Banking – do poznámky uviesť meno žiaka a triedu
- šekom /platbou na pošte/

Odhlasovanie zo stravy :

Výňatok zo ,, Zásady prevádzky a poriadku školskej jedálne ,, - platného od 01.09.2017.

Na stravu je povinný prihlásiť a odhlásiť každý stravník 24 hodín vopred, aj na prelome mesiacov.
V prípade plánovanej návštevy lekára a hromadných školských akcií / návšteva divadla, kina, rôzne olympiády, ekologické cvičenie, školské výlety a pod./

- je stravník povinný odhlásiť sa 24:00 hodín vopred.

Odhlásiť obed je možné osobne u vedúcej šj alebo telefonický : 055/6221952
Za neodobratú a včas neodhlásenu stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

V súčasnej dobe odhlasovanie e-mailom nie je možné.


Zamestnanci školskej jedálne:
Mária Slezáková - vedúca školskej jedálne , TČ : 055/6221952
Lenka Szabóová - hlavná kuchárka
Alžbeta Tresová - kuchárka
Gabriela Margetinová - prac. v prevádzke
Marcela Borovská - prac. v prevádzke
Zuzana Jariabeková - prac. v prevádzke
Viera Géciová - prac. v prevádzke
Irena Bujdová - dlhodobá PN